PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN DAN STATISTIK

Komponen Teras

Membangun dan menjalankan program latihan kemahiran bersesuaian dengan keperluan negara dan perkembangan teknologi dan mengeluarkan tenaga mahir yang kompeten, berkualiti dan berhemah tinggi.

Piagam Pelanggan Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) adalah:

  1. Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula;
  2. Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut;
  3. Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula;
  4. Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus; dan
  5. Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan ILP KANGAR Sehingga  30 Jun 2024

 

BIL Piagam Pelanggan Bahagian Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan Selesai Peratus Pencapaian
1 Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap. Pentadbiran 100 100 100%
2 Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja. Pegawai Aduan 1 1 100%
3 Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya. Pentadbiran 200 200 100%
4 Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan. UPP, BKKL Untuk Sesi 2/2023, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan telah diadakan dan slip keputusan telah diedarkan pada  Untuk Sesi 2/2023, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan telah diadakan dan slip keputusan telah diedarkan pada  100%
5 Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit. Pentadbiran 205 205 100%